نظر شخصی خودم

به نظر من حکومت امروز ایران یک دیکتاتوری، یک حکومت استعماری و امپریالیستی است. چرا؟ چون سهم پیرهای خودخواه، دین سالار، سنت گرا، پیرسالار، جوان ستیز و جوان هراس در ایران امروز راحتی و آرامش است و سهم منِ جوان مدرنیست و سکولار، بیکاری، مشکلات و محدودیتهای مالی و زندگی در شرایط نابسامان و غیر دلخواه است.منبع: http://critique.blogfa.com/