اسرائیل، رژیم صیهونیستی یا رژیم اشغالگر قدس؟ مسئله این است ...

اینکه کدامیک از اینها را خطاب کنیم بستگی به دیدگاه خودمان دارد. بیشتر پیرهای حکومتی به ایدئولوژیهای زمان خود (سالهای 1300) معتقد هستند مثل سنت گرایی، پیرسالاری، پیر پرستی، دین سالاری،جوان ستیزی و ... ولی برخی جوانهای امروز ایران  به ایدئولوژیهای زمان خود (سال 1400) مثل مدرنیسم و سکولاریسم معتقد هستند. اسرائیل در این سالها بین کشورهای مدرن و سکولار اروپایی و امریکا خیلی خوب خود را جای داده است و تصویر یک سرزمین شبه اروپایی در خاور میانه را از خویش ساخته است. این حرکت اسرائیل باعث شده که جوانان ایرانی مثل من که بر عکس پیرها پیرو مدرنیسم و سکولاریسم هستیم، اسرائیل را به عنوان یک سرزمین شبه اروپایی و تنها سرزمین دموکراتیک خاورمیانه در کنار سایر کشورهای اروپایی بپذیریم. نمیگیم مرگ بر اسرائیل بلکه میگیم درود بر اسرائیل و در دل سیاستهای داخلی و خارجی شان را در جهت راضی نگه داشتن مردم خودشان و مردم دنیا تحسین می کنیم.منبع: http://critique.blogfa.com/