سپاه و سپاه قدس تامین کننده آرامش مردم ایران یا مختل کننده آرامش مردم ایران؟ مسئله این است ...

سپاه امروزه تبدیل به یک صادر کننده شده منتها صادرات سپاه جنگ و ناامنی به کشورهای دیگر است و گاهی اوقات مثل اوضاع امروز چوبی که قرار است بر سر سپاهی ها به دلیل صادارت جنگ کوبیده شود بر سر مردم کوبیده می شود. سوال من این است سپاه آرامش را تامین می کند یا آرامش را بر هم می زند؟ به نظر من پاسخ هر دو می باشد ... به نظر من امروز تا حدودی داریم چوب وجود سپاه را می خوریم ... بودن سلیمانی و بقیه هم لباسهایش شاید منافعی داشته باشد اما مضراتی هم دارد چون صادراتشان جنگ و ناامنی به بیشتر کشورهای دنیاست ... یک نیروی کاملا جنگ طلب ...منبع: http://critique.blogfa.com/