باور اسلامی یا جاه طلبی اسلامی؟ مسئله این است ...

تئوکراسی، پیرسالاری و سنت گرایی جمهوری اسلامی ادعای اسلام دارد بعد نمی داند راه مبارزه با فساد و دزدی چیست؟ اینها چه طور مسلمانی هستند که تا به حال آیه 38 سوره مائده را نخوانده اند؟ این آیه کامل توضیح داده با دزد چطور باید برخورد کرد... آیه 38 سوره مائده را نخوانده اند یا چون به نفعشان نیست خودشان را به نخواندن می زنند؟منبع: http://critique.blogfa.com/