جنگ بزرگترها: برنده بزرگترها و جوانها بازنده

جنگ امروز، جنگ میان جاه طلبی حکومت ایران، امریکا و اسرائیل (بزرگترها) می باشد. چرا این بزرگترهای در حال جنگ هر یک سهم خودشان را بردارند و بعد نتیجه این جنگ در زندگی منِ جوان اثر گذار باشد؟ اصل ناسازگاری با دنیا تقصیر پیرسالاری، سنت گرایی و دین سالاری جمهوری اسلامی می باشد چرا منِ جوان که موافق پیرسالاری، سنت گرایی و دین سالاری جمهوری اسلامی نیستم باید مشکلات ناشی از ناسازگاری پیرها را به دوش بکشم؟منبع: http://critique.blogfa.com/